Mezinárodní projekt Pozice a perspektivy české a německé filosofie médií (2013–14)

Cílem projektu, který probíhá od července 2013 do března 2014, je iniciovat dialog mezi německými a českými teoretiky a filosofy médií a umění a vytvořit takto předpoklady pro další spolupráci.

V mezinárodním kontextu jsou média jako předmět i reflexe mediality či „mediálního“ chápána a problematizována v různých souvislostech odlišným způsobem; není přitom vůbec samozřejmé při zkoumání médií vycházet z filosofického hlediska. Filosofie médií pracuje právě s rozdílnými možnostmi reflexe médií – hledajíc přístup k mediálnímu, aniž by vycházela z určitých definic.

Těžištěm projektu jsou v tomto smyslu mediálně-filosofické otázky, které spojují českou a německou reflexi médií, ale také odkazují k rozdílným vědeckým tradicím v České republice a Německu. Diskuze společných a rozdílných východisek má umožnit dosud navržené přístupy k mediálnímu upřesnit, diferencovat, revidovat, ale i zformulovat zcela nové otázky.

Navazujíce na dosavadní kontakty s českými vědci z oblastí filosofie, mediálních studií, filmové vědy či teorie umění, se workshopy zaměří na následující tematické okruhy:

13.–14.3. 2014: Workshop v Berlíně: Mediální reflexe. Filosofické a estetické intervence v Německu a České republice

Důležitou otázkou filosofie médií zůstává, jak může umění přispět k reflexi ‘mediálního’. Umělecké praktiky lze jako takové považovat za mediální. Použití různých materiálů, vyvinutí určitých technik či zásah do symbolického řádu nebo způsobu jednání v umění ukazuje možnosti spojení látky a formy, smyslu a smyslů, nástroje a díla. Může vytyčit hranice řádu, poukázat na určitá prostorová a časová uspořádání nebo rámování. Východiskem filosofie médií se mohou stát přesahy filosofické, vědecké a umělecké reflexe, jak v rámci německé mediální vědy, tak také reflexe médií v České republice, které se často pohybují mezi různými disciplínami i mezi oblastí vědy a umění.

19.–20.12. 2013: Workshop ve Výmaru: Východiska filosofie médií.

Aktuální české a německé pozice.

Styčné body mediální vědy a filosofie médií v Německu a České republice spočívají jednak ve filosofické problematizace pojmu média, jednak ve výzkumu jednotlivých praktik a kulturních technik, v němž jsou rozvíjeny mediálně-filosofické otázky performativně. Diskuze o českých a německých tradicích filosofie a teorie umění a kultury se zaměří na momenty a linie vývoje, které staví média do středu pozornosti – v podobě otázky materiality a performativity kulturních praktik a technik, úvah o jazyce, písmu i myšlení obrazem, v podobě historického a systematického zkoumání možných spojení symbolického a materiálního či technického

17.–18.7. 2013: Interní workshop v Praze: Otázka médií.

Tradice a perspektivy české a německé teorie médií.

V mezinárodním kontextu jsou média jako předmět i reflexe mediality či „mediálního“ chápána a problematizována v různých souvislostech odlišným způsobem. Není přitom vůbec samozřejmé při zkoumání médií vycházet z filosofického hlediska. Filosofie médií pracuje právě s rozdílnými možnostmi reflexe médií – hledajíc přístup k mediálnímu, aniž by vycházela z určitých definic. Těžištěm projektu jsou v tomto smyslu mediálně-filosofické otázky, které spojují českou a německou reflexi médií, ale také odkazují k rozdílným vědeckým tradicím v České republice a Německu. Diskuze o společných a rozdílných východiskách má umožnit diferencovat, upřesnit i revidovat dosud navržené přístupy k mediálnímu, stejně jako zformulovat zcela nové otázky.

Projekt byl podpořen grantem Deutsche Forschungsgemeinschaft a je realizován ve spolupráci Internationales Kolleg für Kulturtechnikforschung und Medienphilosophie (Mezinárodní centrum pro výzkum kulturních technik a filosofii médií), Bauhaus-Universität Weimar a Graduiertenkolleg Sichtbarkeit und Sichtbarmachung. Hybride Formen des Bildwissens (doktorandský program Vizualita a vizualizace. Hybridní formy vědění v obrazech) , Universität Potsdam, pod vedením Lorenze Engella (IKKM) a Dietera Mersche (IKM), s podporou Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, Goethe-Institutu a Českého centra v Berlíně.

Koordinátorka projektu

  • Kateřina Krtilová
  • E-Mail: Katerina.Krtilova (at) uni-weimar.de
  • Tel: +49 (0) 3643 58 4003